REFERAT STYREMØTE 19. APRIL 2004

Sak:                STYREMØTE
Sted:              
Chr.Bennechesvei 6E (Svein Ivarson)
Tid:                 19.04.04, kl.18
Tilstede:
         Svein Ivarson, David Øverby , John L.Cotton, Jan Erik Salater og Erling Martinsen .
Referent:        Erling Martinsen         
Distribusjon:  Møtedeltagerne + alle medlemmer.

AGENDA  

Sak

Beskrivelse

Ansv./ Frist

1

Økonomi.
Beholdningen er på ca. kr. 19000.Styret vil foreslå for årsmøtet at kontingenten beholdes uforandret, kr.150.

Klubben har 50 betalende medlemmer. 6 båter er registrert solgt. 10 nye potensielle medlemmer er registrert.

Webmaster honoreres for sin innsats med en oppmerksomhet til ca. kr.1000 

 

 


Info

John

2

Styremedlemmer
Valgkomiteen har ikke lykkes i å finne ny formann. Det er derfor enighet om å drive klubben med et interimstyre, samt å satse på nettsiden som kommunikasjonsmiddel. Den har vist seg å være meget populær.

Styremedlemmene presenteres på nettsiden.

 


Info

Jan Erik

3

Aktiviteter
Det har vist seg vanskelig å engasjere deltagere både til regatta og til turseiling i klubbregi. Svein skriver en appell om å stille opp i Færder’n og Hollender’n. Appellen sendes sammen med referat fra styre- og årsmøtet til alle medlemmene pr. brevpost.

Arbeidet med LYS-tall og –sertifikater er flyttet fra NSF til nyopprettet klubb, kalt Norlys. Informasjon finnes på: www.norlys.org. Sertifikater utstedes fra: www.seiling.org.. Registrer dere her snarest for å få gyldig LYS-sertifikat.

 

 
Svein

 

John
Alle medl.

Fredrikstad,20.04.04. 

Erling Martinsen


 Fra venstre: Jan Erik Salater, avtroppende formann David Øverby, Svein Ivarson,
 John Lee Cotton og Erling Martinsen.


REFERAT ÅRSMØTE 19. APRIL 2004

Sak:                ÅRSMØTE 2004
Sted:              
Chr. Bennechesvei 6 E (Svein Ivarson)
Tid:                 19.04.04 kl.19.
Tilstede:
         Jan Erik Salater, Svein Ivarson, John L.Cotton, David Øverby , Erling Martinsen ,
                       Vanja Dietrichson og Hans Knudsen .

                       Distribusjon:  Møtedeltagerne + alle medlemmer.

Sak

Beskrivelse

Ansv./ Frist

1

Kommentarer til innkalling
Ingen kommentarer.

 
Info

2

Valg av møteleder og referent
Svein Ivarson  ble valgt til møteleder og Erling Martinsen ble valgt til referent.


Info

3

Styrets beretning
Styrets beretning for  2003 ble referert av Erling.Kommentar: Samling i Son er uteglemt. Dato rettes til 2004. Ant.betalende medlemmer er 50.

 

Erling

4

Regnskap
Regnskapet ble referert av John L.Cotton. 
Beholdning pr.31.12.03 er på ca. kr.19000.

 

 

5

Kontingent
Kontingenten ble vedtatt uforandret kr.150 for hovedmedlem og kr.50 for mannskap / støttemedlem.

   

John

6

 

Budsjett 2004
Det er ikke utarbeidet budsjett for i år. Det ble besluttet å kjøpe inn 25 vimpler a ca kr. 100 til nye medlemmer og til de båtene som deltar i våre familiearr.

En oppmerksomhet til ca. kr. 1000 tildeles Jan Erik Salater for hans utmerkede arbeid med nettsiden.

 

 
 

John

7

Valg
Valg av interimstyre ga følgende resultat:

Jan Erik Salater (kontaktmann), Hans Knudsen (BODA-kontakt), Svein Ivarson og John L.Cotton

Målsetning: Ordinært styre velges på neste årsmøte.  

Webansvarlig: Jan Erik Salater     gjenvalg  

Tekn.komite: John L.Cotton         gjenvalg
                    
Knut Knutsen          gjenvalg
                     Erling Martinsen      ny
Info

8

Terminliste / aktiviteter 2004
Følgende seilaser terminfestes:
Færder’n 11.06., Hollender’n. 28.08. og en Balladsamling i Son .Dato best.

 

Info

9

Innkomne forslag
Det forelå ingen forslag til årsmøtet.


Info

10

Eventuelt
Hans tar spørsmålet om delt IBC opp  med svenskene

Håndbok for Balladen skal finnes om bord. Hans kopierer fra Jan Eriks bok. De som ikke har, og som ønsker bok, må henvende seg til Hans Knudsen .

Vandrepremie savnes. Etterlyses hos Egil Kristiansen.

 

   

Hans

Erling

 Fredrikstad 20.04.04.

  Erling Martinsen


  Fra venstre: David Øverby, Vanja Dietrichson og Svein Ivarson.

  Fra venstre: Hans Knudsen, Erling Martinsen og John Lee Cotton.