Sak:                 ÅRSMØTE 2003

Sted:                Solvik Båthavn, Høvikodden

Tid:                 28.04.03 kl.19.

Tilstede:          Jan Erik Salater, Ivar Myhren,David Øverby, Erling Martinsen, Kjell Hajem, Asbjørn Kildal og Lars Moxheim.

Distribusjon:   Møtedeltagerne + John L.Cotton og Svein Ivarson. 

AGENDA
Sak Beskrivelse Ansvar/frist
1

Kommentarer til innkalling
Ingen kommentarer.

Info
2

Valg av møteleder og referent
Jan Erik Salater ble valgt til møteleder og Erling Martinsen ble valgt til referent.

Info
3

Styrets beretning
Styrets beretning for  2002 ble referert av David Øverby.Kommentar: Balladnytt var ikke planlagt utsendt i 2002.

Info
4

Regnskap
Regnskapet ble referert av Ivar Myhren.
Bankinnskudd pr.01.01.02 var på ca. kr.18000. Årets utgifter har vært på kr.1743, og inntekter kr. 243. (Skyldes manglende innkreving av kontingent)
Beholdning pr.31.12.02 er på ca. kr.16400. Regnskapet renskrives og oversendes til ny kasserer.

Info
5

Kontingent
Kontingenten ble vedtatt uforandret kr.150 for hovedmedlem og kr.50 for mannskap / støttemedlem. Internettadresse oppgis samtidig.

John
6

Budsjett 2003
Utgifter kr. 3400 og inntekter kr. 6000. Spesifiseres og oversendes til kasserer

Ivar
7

Valg
Valget ga følgende resultat:
Formann:        David Øverby        gjenvalg
Sekretær:        Erling Martinsen   gjenvalg
Kasserer:        John L.Cotton        ny
Styremedlem:  Lars Moxheim       ny 

Webansvarlig: Jan Erik Salater    gjenvalg
Komiteer:
Seilas:            Svein Ivarson        gjenvalg
                     
Erik Dybwad         ny
Teknisk :       John L.Cotton         ny
                    
Knut Knutsen         ny
Valgkomite:   Svein Ivarson          ny
                    
Erling Martinsen      ny

Info
8

Terminliste / aktiviteter 2003
Følgende seilaser terminfestes:

Færder’n 13.06.
Hollender’n. 06.09.
Balladsamling i Son 22.-24.08.

Balladnytt utgis med et nr med medlemsliste, ref fra årsmøtet, årsberetning og regnskap samt nytt fra hjemmesiden.
 

Svein

 

Jan Erik

9

Innkomne forslag
Det forelå ingen forslag til årsmøtet.

Info
10

Eventuelt
David tar spørsmålet om delt IBC opp  med svenskene  og danskene.
Klubben spanderer vimper på nye medlemmer.
Under årsmøtet  ble det servert kaffe og kaker. Deretter fordelte David innkjøpte premier til Færder’n-deltagere og fremmøtte.
John

Info

Fredrikstad 30.04.03
Erling Martinsen