Referat årsmøtet 2001

 

Sak: ÅRSMØTE 2001
Sted: Asker Seilforenings lokaler
Tid: 21.03.2001 kl.19:30
Tistede: Truls Baklid, Jan Erik Salater, Ivar Myhren, David Øverby, Erling Martinsen, Steinar Harvåg og Bjørn Øverby
Distribusjon: Møtedeltagere, hjemmesiden og Balladnytt

AGENDA

Sak Beskrivelse Ansv./Frist
1
Kommentarer til innkalling
Ingen kommentarer
 
2
Valg av referent
Erling Martinsen ble valgt til referent
 
3

Årsrapport
Årsrapport 2000 ble referert av Erling Martinsen. David Øverby ble berømmet for sin deltagelse i IBC i Malmø
Ivar
4

Regnskap
Regnskapet ble referert av Ivar Myhren. Dette er revidert og vil bli lagt ut på hjemmesiden.
Bankinnskudd pr. 21.12.00 er kr. 14.904,44. Kontanbeholdning kr. 286,-
Ivar
5


Kontingent
Kontingenten ble vedtatt uforandret kr. 150,-. Klubbvimpel er i år inkludert i kontingenten, og sendes medlemmene sammen med innbetalingsgiro.
Klubbvimpel skal føres under bb saling
 
6

Budsjett 2001
Opparbeidet og forventet framtidig overskudd bevares med tanke på avvikling av IBC. Dette for å redusere behovet for sponsorer.
 
7
Valgkommiteens forslag
Det forelå innstilling på styremedlem; John Cotton
Info
8
Valg
Valget ga følgende resultat:
Formann:               Ingen
Sekretær:              Erling Martinsen        gjenvalg
Kasserer:               Ivar Myhren               gjenvalg
Styremedlem:         David Øverby            ikke på valg
Styremedlem:         John Cotton              ny
BODA-kontakt:       Erling Martinsen        ny
Webansvarlig:         Jan Erik Salater        gjenvalg

Ettersom klubben nå er uten formann, må styret konstituere seg, og fordele arbeidsoppgaver etter hvert.

Kommiteer:
Kappseilas:             Svein Ivarson           gjenvalg
Teknisk:                  Erling Martinsen      gjenvalg

 
9

 

 

Terminliste / aktiviteter 2001
Følgende seilaser terminfestes: Færder'n og Hollender'n.
Det er ønskelig med norsk deltagelse i årets IBC i Assens i Danmark.
Oppfordring er hermed gitt.
Balladnytt bør utkomme med et nr. inneholdende referat fra årsmøtet, regnskap og ajourført medlemsliste.


Ivar
10
Innkommende forslag
Det forelå ingen innkommende forslag til årsmøtet.
Info
11
Eventuelt
Klubben har som målsetting å arrangere IBC 2003. Egen komite oppnevnes på neste årsmøte.
Møtereferater og nytt seilreglement legges ut på hjemmesiden.
"Praktiske tips" kan bestilles hos Svenska Balladklubben. Send SEK 110,- til postgiro 853466, så får du heftet tilsendt.

Jan Erik

Asker 21.03.01

Erling Martinsen