Referat fra årsmøtet 14. mars 2002.

Sak:                ÅRSMØTE 2002
Sted:              
KNS lokaler, Huk Aveny 1.
Tid:                
14.03.02. kl. 1900
Tilstede:
          Svein Ivarson, Jan Erik Salater, Ivar Myhren, David Øverby, Erling Martinsen,
                        Steinar Harvåg, Kjell Hajem, Morten von Schack, Asbjørn Kildal og Viktor Mjøen.

Distribusjon:   Møtedeltagerne + John L. Cotton og Hjemmesidene

            AGENDA
Sak Beskrivelse Ansv./frist
1 Kommentarer til innkalling
Ingen kommentarer Info
2 Valg av møteleder og referent
Svein Ivarson ble valgt til møteleder og Erling Martinsen ble valgt til referent Info
3 Årsrapport
Årsrapport 2001 ble referert av Erling Martinsen.Spørsmål om det er avholdt
Boda-møte for 2002 forble ubesvart. Info
4 Regnskap
Regnskapet ble referert av Ivar Myhren.Klassevimpler ble sendt ut sammen med
giroblankettene. Tilbakemeldinger viser at dette var populært. Det er sendt
blomsterhilsen til Jon Erik Saugen i forbindelse med hans sykdom.
Bankinnskudd pr.31.12.00 er kr.18003,09, og kontantbeholdning er  kr.251.
Årsmøtet konkluderte med at klubben har god økonomi. Info
5 Kontingent
Kontingenten ble vedtatt uforandret kr.150 for hovedmedlem og kr.50 for
mannskap / støttemedlem. Ivar
6 Budsjett 2002
Budsjettforslag forelå ikke på årsmøtet, men det ble besluttet at:
    a) Styremedlemmer kan få godtgjort utgifter til bilkjøring i forbindelse med
        møter i klubben, og reiseutgifter for deltagelse i Boda-møter.
    b) Det bør brukes noe mer penger på egne arrangementer for å
        opprettholde interessen for klassen og klubben. Info
7 Valg
Valget ga følgende resultat:
Formann:        David Øverby        ny
Sekretær:        Erling Martinsen   gjenvalg
Kasserer:        Ivar Myhren          gjenvalg
Styremedlem:  John L Cotton       gjenvalg  
Boda-kontakt: David Øverby        ny
Webansvarlig: Jan Erik Salater     gjenvalg
Melding om ny Boda-kontakt sendes Torben Bless Erling
Komiteer:
Seilas:            Svein Ivarson          gjenvalg
                      Morten von Schack ny
Ballad-data:   Ivar og Jan Erik       nye
8 Terminliste / aktiviteter 2002
Følgende seilaser terminfestes:
Færder’n 14.06., Hollender’n 31.08. og en klasseseilas på fjorden 17.08 i Sveins
regi. Bane bestemmes senere. Svein
For Færder’n og Hollender’n  blir det egen premiering i Balladklassen for alle
deltagende ballader, med eller uten spinnaker, basert på utseilt tid og korrigert
lystall. Svein samarbeider med Jan Erik om dette og legger ut på hjemmesidene. Svein
For Færder’n og Hollender’n  blir det egen premiering i Balladklassen for alle
deltagende ballader, med eller uten spinnaker, basert på utseilt tid og korrigert
lystall. Svein samarbeider med Jan Erik om dette og legger ut på hjemmesidene.
9 Innkomne forslag
Det forelå ingen forslag til årsmøtet. Info
10 Eventuelt
David tar spørsmålet om IBC eventuelt i samarbeid med svenskene  opp med
Boda, og behandler dette videre i styret. David
Vedtekter og klassebevis legges ut på hjemmesidene. Jan Erik
Klassebeviset kan eventuelt sendes formann for sign. og oppbevares om bord. Alle
Etter avsluttet årsmøte ble det servert kaffe og kaker. Deretter holdt Viktor
Mjøen et meget interessant lysbildekåseri om sin seiltur til Jan Mayen. Info

Fredrikstad 14.03.02

Erling Martinsen


Hjem